22 Kas 2021

OSMANİYE MAHALLESİ KUMLUK SOKAKTA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE BÜFE YAPIMI İHALESİ

1-) İlçemiz Osmaniye Mahallesi Kumluk Sokak adresinde, tapunun 64 ada 1 numaralı parselde kayıtlı alanda, Yap-İşlet-Devret Modeli ile Büfe yapımı için gerekli Belediyemizce hazırlanan tüm uygulama projelerini belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra İnşaat Ruhsatı alınması inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafların yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve 3 (üç) yıl süre ile işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devredilmesi işi 2886 Sayılı D.İ.K.’nun  35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü artırma ile ihale edilecektir.

2-) İşin ihalesi 09 Aralık 2021 Perşembe günü saat 10.00’da Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda ve Encümen Huzurunda Kapalı Teklif Usulü artırma ile yapılacaktır.

İşin AdıAda/Parsel Bağ.Bölüm Noİnşaat Maliyet Bedeli TL

(Kdv Hariç)

Aylık İntifa Hakkı Bedeli TL (Kdv Hariç)Yıllık İntifa Hakkı Bedeli TL

(Kdv Hariç)

Toplam Tutar TL

(Kdv Hariç)

%3 Geçici Teminat TL
Ahşap Büfe64 Ada       1 Parsel6,00 m²

(3,00×2,00)

22.791,88450,005.400,0028.191,88845,75

 

3-) İhale şartnamesi Akçakoca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat servisine ihale şartname bedeli olan 200,00 TL (İkiyüzTürkLirası) yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alabilir.

4-) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi ve kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

  1. a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi (Kanuni ikametgâh belgesi) (2021 yılı)
  2. b) İhale bedelinin %3 oranında ihale geçici teminatın yatırılmış veya teminat yerine geçebilecek 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunlarının 26. Maddesinde belirtilen;

b-1)  Tedavüldeki Türk Parası,

b-2) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları

  1. c) İhaleye katılacak istekli Belediyeden alacağı mimari projeyi ve keşiflerin her bir sayfasını imzalayarak taahhüt edeceklerdir.
  2. d) Tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirkülerini verilmesi
  3. e) İstekliler adına vekâleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. f) Tüzel kişiler Ticaret ve Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları oda kayıt belgesinin aslını veya noter tasdikli imza suretini vermesi, (2021 yılında alınmış)
  5. g) Gerçek kişiler nüfus cüzdan örneği,
  6. h) Belediye Borcu Yoktur Yazısı (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden)