• 16 Kasım 2023

Akçakoca Mal Müdürlüğünden İhale İlanı

 

MAHALLESİ

YÖRESİ

PAFTA - ADA - PARSEL

AĞAÇ

AĞAÇ

TAHMİNİ

VEYA KEŞİF

BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Ayazlı Mahallesi

Meteoroloji Binası

120 ada 32 parsel

5 m3 tomruk

7 ster ibreli yakacak odun

15.200,00 TL

3.040,00 TL

30/11/2023

11:15

Yukarıda nitelikleri yazılı Ayazlı Mahallesi, 120 ada 32 parselde 5 m3 tomruk, 7 ster ibreli yakacak odun vasıflı ağaçları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a. maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Akçakoca Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satışa verilecektir.

1-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya mektubu, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı örneği, (Tüzel kişilerin ayrıca yetkili makamdan 2023 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge, imza sirküleri, noterden tasdikli yetki belgesi) ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

2-Posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

3-Satışa verilecek ağaçların ihale bedeli üzerinden yasal oranda alınacak olan damga vergisi ve karar pulu bedeli kiracıya aittir.

4-îhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-îhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Akçakoca Milli Emlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.

ÎLAN OLUNUR.