28 Ara 2021

AQUAPARK, RESTAURANT ve KONAKLAMA TESİSİ YAPILMASI ve İŞLETİLMESİ İŞİ İHALESİ İLANI

1-) Düzce ili Akçakoca ilçesi Yukarı Mahalle 292 ada 22 numaralı parselde 12.812,10 m² alanda Aquapark, Restaurant ve Konaklama Tesisi yapılması ve işletilmesi işi, 18+2 yıllığına Mülkiyeti Gayri Hak Tesisine göre 2886 Sayılı D.İ.K.’nun  35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü artırma ile ihale edilecektir.

2-) İşin ihalesi 13 Ocak 2022 Perşembe günü saat 10.30’da Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda ve Encümen Huzurunda Kapalı Teklif Usulü artırma ile yapılacaktır.

İşin AdıAda/Parsel Bağ.Bölüm Noİnşaat Maliyet Bedeli TL

 

Aylık İntifa Hakkı (Kira) Bedeli TL%3 Geçici Teminat TL
Aquapark, Restaurant ve Konaklama Tesisi Yapımı ve İşletilmesi İşi292 Ada       22 Parsel12.812,10 m²22.502.654,42

Türk Lirası

18.350,00

Türk Lirası

675.079,65 Türk Lirası

 

3-) İhale şartnamesi Akçakoca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat servisine ihale şartname bedeli olan 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası) yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alabilir.

4-) Aquapark hizmetleri ve Aquapark hizmetleri dışında yapılacak herhangi bir sosyal veya kültürel faaliyetlerde elde edilecek CİRONUN %3’ü oranında ücret ayrıca yüklenici tarafından belediye veznesine her ayın 20. akşamına kadar yatırılması gerekmektedir.

5-) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi ve kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

  1. Türkiyede tebligat için adres beyanı vermesi. (Kanuni İkametgâh Belgesi)
  2. Nüfus Cüzdanı Sureti
  3. Geçici Teminatı gösterir belge vermesi (mektup veya makbuz)
  4. Noter Tasdikli imza sirküleri
  5. Vekaleten katılınıyorsa, noterce tasdikli vekaletname
  6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
  7. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
  8. Her sayfası imzalanmış şartname
  9. Şartname aldığına dair makbuz
  10. Türkiye kanunlarına göre faaliyet gösteren bankalarda istekli hesabında en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyontürklirası) olduğuna dair banka dekontu