14 Ağu 2017

10 ADET (S) PLAKA DAĞITIM ŞARTNAMESİ

Düzce Belediyesi Meclisi’nin 2015/323 sayılı kararı doğrultusunda Akçakoca Belediyesi adına 10 adet (S) Plaka; 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü arttırma yöntemi ihale edilecektir.
1-İhale Düzce Belediyesi Encümeni tarafından Düzce Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonundan 24 Ağustos 2017 günü saat 16.00’da yapılacaktır. Katılımcıların; bu şartname hükümlerince hazırlayacakları belgeleri Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne “Alındı Belgesi” karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
2-Her bir (S) Plaka için KDV Hariç muhammen bedel ve geçici teminatı tutarı (muhammen bedeli % 3’ü) aşağıdaki gibidir. Teklif edilecek bedel muhammen bedelin altında olamaz. Muhammen bedelin altında olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Muhammen BedelGeçici Teminat Bedeli
(KDV Hariç)
20.000,00 TL 1.100,00 TL
3-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;
Düzce ve Akçakoca Belediyelerine borcu olmadığını gösterir belge.
Katılımcı tarafından “okudum, anladım, aynen kabul ve taahhüt ederim” ibaresi yazılı imzalı şartname.
Muhammen bedeli %3’ünden az olmayan tutarda Geçici Tazminat makbuzu.
Gerçek Kişiler İçin:
*2003 / 6259 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçeceğini belirtir. Beyanname.
*Akçakoca İlçe sınırları içinde ikamet ettiğini belgelemek.
*2017 yılı içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar katılamayacaklardır.)
Tüzel Kişiler İçin;
*Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
*Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
*İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişimci olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgeleri verilmesi esastır.)
4-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilen şahıslar, ihalelere girmekten yasaklı alanlar, gerek doğrudan ve gerekirse bir vekil aracılığı ile dağıtıma giremezler. Bu yasaklara aykırı olarak dağıtıma girenler, dağıtım hakkı kazanmış olmasalar bile hak sahiplikleri feshedilerek yatırılan tutarlar gelir kaydedilerek kanunun diğer ilgili müeyyideleri tatbik edilecektir.
5-İdere (S) Plaka dağıtımını yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
6-Dağıtım için tahakkuk edecek tüm vergi, resim, harçlar ve sözleşme giderler katılımcıya aittir.
7-Düzce Belediyesi, araçların çalışma şekil ve şartlarını, işleticilerin ve personelinin uyması gereken kuralları düzenlemeye yetkilidir. Plaka alma hakkını kazananlar bu düzenlemeler ile sonradan değiştirilen veya yeniden yapılan düzenlemelere ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
8-İhale sonucu ortaya çıkacak olan (KDV Dâhil) Plaka ücreti; 6 eşit taksite bölünecektir. İlk taksit peşinat olarak sözleşme esnasında ödenecek olup kalan 5 taksit her ayın son takvim gününe kadar ödenecek şekilde tahakkuk edecektir. İlgili aylık taksitlerin gecikmesi halinde;6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı’nca tespit edilen oranlarla hesaplanan gecikme zammı hesaplanacaktır.
9-Vadesinde ödenmemiş 2 taksit olması halinde hak sahipliği iptal edilecek, yatırmış olduğu bedeller irat kaydedilerek Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne plaka tahsisinin iptali bildirilecektir.
10-İhale sonucu kazana hak sahipleri sözleşmenin imzaladığı ayı takip eden ayın son iş gününe kadar Akçakoca Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde tescil işlemlerini tamamlayıp Akçakoca Belediyesi’nde “(S) Plakalı Servis Araçları Özel Çalışma Ruhsatı” ve “(S) Plakalı Servis Araçları Taşıt Güzergâh Belgesi’ni almak zorundadır.
11-Düzce Trafik Tescil Şube Müdürlüğü kayıtları esas alınarak yapılacak tespite söz konusu tarihe kadar işlemlerini tamamlamamış olanların hakları iptal edilerek yatırmış oldukları tutarlar irat kaydedilecektir.
12-Dağıtım sonrası tescil ve ruhsat işlemleri tamamlanan plaka; ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde ilgisinin mülkiyetindedir. Düzce Belediyesi Gelir Tarifesinde yer alan “(S) Plaka Devir Ücreti” ödenmesi halinde; kişi ve kuruluşlar arasında devir işlemleri gerçekleştirilecektir.
13-Taraflar arasında doğacak her türlü anlaşmazlıklar Düzce İli Adli Makamlarınca çözülecektir.
14-İş bu şartname 2 sayfa ve bu madde de dâhil olmak üzere 14 (ONDÖRT) maddeden ibarettir.

Mehmet KELEŞ
Belediye Başkanı